ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จาก ปวส.

1. สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์

2. สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์