นางสุมาลี หัตถกรจนท.งานปกครอง
นางสาวณัฐิกานติ์ พานิชจนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางพนิดา เงินอยู่จนท.งานแนะแนวฯ 
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ
นายปิยะ กุดแยงจนท.งานบริหารทั่วไป 
นางสาวสุรัติ โนวิชัยจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ์จนท.งานการเงิน
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องอินเตอร์เน็ต)/จนท.งานสื่อการเรียนการสอน 
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยฯ /จนท.งานประกันฯ 
นายกวินพัฒน์ สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน / จนท.งานประชาสัมพันธ์/จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางสาวปนัดดา คำพรจนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /จนท.ความร่วมมือ
นางสาวรจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
นางสาวรัตนาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์จนท.งานบัญชี
นางสาวปุญยนช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณจนท.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/จนท.งานครูที่ปรึกษา
นางสาวณัฐวรรณ มังกรทองจนท.งานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน
นางสาวพิมรภัทร์ คณฑาจนท.งานพัสดุ
นางสาวสาวิตรี ระบบจนท.งานการเงิน
นางสาวอจลญา สุขเอี่ยมจนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นางสาวชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
นางจงรักษ์ พูลฤทธิ์นักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นางสุนทร มิคะมาศนักการภารโรง
นายวัง ฤกษ์ดีพนักงานขับรถ

นายปรัชญา คีรีวรณ

พนักงานขับรถ


นายประชิน พูลฤทธิ์ยามรักษาความปลอดภัย