นายปิยะ กุดแยงจนท.งานบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐิกานติ์ พานิชจนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางพนิดา เงินอยู่จนท.งานแนะแนวฯ
นางสุมาลี หัตถกรจนท.งานปกครอง
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวปุญยนช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางเปรมวดี บุญมาจนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /จนท.ความร่วมมือ
นางสาวสุรัติ โนวิชัยจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องอินเตอร์เน็ต)/จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
นายชยพล สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน / จนท.งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวพรทิพย์ ทวีการไถจนท.งานพัสดุ
นางสาวปัญญา ศรีลำใยจนท.งานพัสดุ
นางสาวรัตนาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์จนท.งานบัญชี
นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ์จนท.งานการเงิน
นางสาวสาวิตรี ระบบจนท.งานการเงิน
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณจนท.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวรจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยฯ /จนท.งานประกันฯ
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสุนทร มิคะมาศนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายมิ่งขวัญ แก้วธัญกิจนักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นางสาวชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นางจิดาภา นาคพูลนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
นางจงรักษ์ โพธิ์ทองนักการภารโรง
นายวัง ฤกษ์ดีพนักงานขับรถ
นายยุธนา ศีละพงษ์พนักงานขับรถ
นายประชิน โพธิ์ทองยามรักษาการณ์