นางสุมาลี หัตถกรจนท.งานปกครอง
นางสาวณัฐิกานติ์ พานิชจนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางพนิดา เงินอยู่จนท.งานแนะแนวฯ 
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ
นายปิยะ กุดแยงจนท.งานบริหารทั่วไป 
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /จนท.ความร่วมมือ
นางสาวสุรัติ โนวิชัยจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ์จนท.งานการเงิน
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยฯ /จนท.งานประกันฯ 
นายกวินพัฒน์ สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน / จนท.งานประชาสัมพันธ์
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องอินเตอร์เน็ต)/จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางสาวรัตนาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์จนท.งานบัญชี
นางสาวปุญยนช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณจนท.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวณัฐวรรณ มังกรทองจนท.งานพัสดุ
นางสาวรจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน
นางสาวปัญญา ศรีลำใยจนท.งานพัสดุ
นางสาวสาวิตรี ระบบจนท.งานการเงิน
นางสาวพุทธรักษา กุดแยงจนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นางสาวชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
นางจงรักษ์ พูลฤทธิ์นักการภารโรง
นายมิ่งขวัญ แก้วธัญกิจนักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นางสุนทร มิคะมาศนักการภารโรง
นายวัง ฤกษ์ดีพนักงานขับรถ
นายยุธนา ศีละพงษ์พนักงานขับรถ
นายประชิน พูลฤทธิ์ยามรักษาความปลอดภัย