นางสาวณัฐิกานติ์ พานิชจนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางพนิดา เงินอยู่จนท.งานแนะแนวฯ 
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ
นายปิยะ กุดแยงจนท.งานบริหารทั่วไป 
นางเปรมวดี บุญมาจนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /จนท.ความร่วมมือ
นางสาวสุรัติ โนวิชัยจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องอินเตอร์เน็ต)/จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
นายธณกร สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน / จนท.งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ์จนท.งานการเงิน
นางสาวรจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยฯ /จนท.งานประกันฯ 
นางสาวรัตนาภรณ์ เวฬุวะนารักษ์จนท.งานบัญชี
นางสาวปุญยนช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน
นางสาวปัญญา ศรีลำใยจนท.งานพัสดุ
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณจนท.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสาวิตรี ระบบจนท.งานการเงิน
นายณัฐพล แก้วผลึกจนท.งานอาคารสถานที/จนท. บุคลากร
นางสาวณัฐวรรณ มังกรทองจนท.งานพัสดุ
นางสุมาลี หัตถกรจนท.งานปกครอง
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นางสาวชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
นางจงรักษ์ พูลฤทธิ์นักการภารโรง
นายมิ่งขวัญ แก้วธัญกิจนักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นางสุนทร มิคะมาศนักการภารโรง
นายวัง ฤกษ์ดีพนักงานขับรถ
นายยุธนา ศีละพงษ์พนักงานขับรถ
นายประชิน พูลฤทธิ์ยามรักษาความปลอดภัย