ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางปานฤทัย โกสุมหัวหน้างานทะเบียน
นายฉัตรชัย โกสุมจนท.งานทะเบียน (ดูแล ศธ. 02)
น.ส.รจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
น.ส.เบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน