ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางปานฤทัย โกสุมหัวหน้างานทะเบียน
นายฉัตรชัย โกสุมผู้ช่วยงานทะเบียน 
นายบัญชา  อุงคุนาผู้ช่วยงานทะเบียน
น.ส.รจนา พงษ์สุขจนท.งานทะเบียน
น.ส.เบญจมาศ ฤทธิบุญจนท.งานทะเบียน