นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายอดิสร มณีรอดพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายวชิระ แก้วเกษการณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายมณฑล นาคสุข พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายยุทธนง พรมบุตรพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นางสาวปวีณ์ฉัตร เจริญรัตน์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)