นางรัตนา ลีลาชัยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายนเรศ หมวกทองคำ รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธวัช พรมมาศ ครู
นางสาวสุทิน นกพุ่ม ครู
นายฉัตรชัย โกสุม ครู
ว่าที่ร้อยตรีเกชา อยู่แก้ว ครู
นางปานฤทัย โกสุมครู
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์ครู
นายฐานันดร กงไกรครู