นางศันสนีย์ เหมพิจิตร(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)บุคลาการทางการศึกษาอื่น ตาม.38 ค(2)จนท.งานบุคลากร
นางสาวมณฑา ร่มพุฒตาล(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)บุคลาการทางการศึกษาอื่น ตาม.38 ค(2)จนท.งานพัสดุ