นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1
นายมงคล แก้วธัญกิจช่างไม้ ช2
นายวิชัย เจนทันพนักงานพัสดุ ส3