นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์สุทธิหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายชัยชาญ มั่นปานรองหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายชุมพล ตามพหัตถิ์ ครู
นายอนุรักษ์ หม่องนันครูผู้ช่วย
างสาวภิมุตมาตยา จิตบรรจงครูผู้ช่วย