นายพรชัย ทองฤทธิ์หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายปิติชัย บุญชื่นครู
นายสุชาติ โสพัฒน์ครูผู้ช่วย
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มครูผู้ช่วย
นายศุภรัตน์ ขวดแก้วครูผู้ช่วย
นายจิรายุ จรแจ่มครูผู้ช่วย
นายพีรพัฒน์ พรมแตงครูผู้ช่วย
นายมณฑล นาคสุข พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายศุภณัฐ สุคันธตูลครูพิเศษสอน
นายธีรนนท์ จันทร์ศิลา ครูพิเศษสอน