นายพรชัย ทองฤทธิ์หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายปิติชัย บุญชื่นครู
นายสุชาติ โสพัฒน์ครู
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มครู
นายศุภรัตน์ ขวดแก้วครูผู้ช่วย
นายจิรายุ จรแจ่มครูผู้ช่วย
นายพีรพัฒน์ พรมแตงครูผู้ช่วย
นายประภาส ทาไลครูผู้ช่วย
นายมณฑล นาคสุข พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายศุภณัฐ สุคันธตูลครูพิเศษสอน