นายพรชัย ทองฤทธิ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายปิติชัย บุญชื่นรองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายสุชาติ โสพัฒน์ครู
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มครู
นายศุภรัตน์ ขวดแก้วครูผู้ช่วย
นายจิรายุ จรแจ่มครูผู้ช่วย
นายพีรพัฒน์ พรมแตงครูผู้ช่วย
นายประภาส ทาไลครูผู้ช่วย
นายมณฑล นาคสุข พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายศุภณัฐ สุคันธตูลครูพิเศษสอน