นายธาตรี แข็งกสิกรณ์หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจิรา ผายะวัฒน์ รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอรรถพร มากสุริวงษ์ ครู
นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ ครู
นายสรณัฐ พรมมาครู
นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์ครู
นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์ครู
นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะครู
นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันพนักงานราชการทั่วไป (ครู)