ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์

2. สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน จักรยานต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์

3. สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล

4. สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขางาน โครงสร้าง

5. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

6. สาขาวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

7. สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

8. สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง

9. สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี

10. สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด

11. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ