ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง

1. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (ภาคปกติ และทวิภาคี)

2. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

3. สาขาวิชา เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) สาขางาน เครื่องมือกล (ภาคปกติ และทวิภาคี)

4. สาขาวิชา เทคนิคการโลหะ (ช่างเชื่อมโลหะ) สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างและโลหะ (ทวิภาคี)

5. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ภาคปกติ และทวิภาคี)

6. สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ และทวิภาคี)

7. สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง (ภาคปกติ)

8. สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี (ภาคปกติ)

9. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)