ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก ม.6

1. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขางาน เทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

3. สาขาวิชา เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) สาขางาน เครื่องมือกล

4. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

5. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

6. สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

7. สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง

8. สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี

9. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์