หมวดภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี ครู(ภาษาอังกฤษ)หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางอ้อมใจ ทองยศ รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)

หมวดพลานามัย

นางวาสนา สิทธิแก้ว ครูหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย
นายณัฐพล แก้วผลึกครูพิเศษสอน(พลานามัย)

หมวดวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์)
นายบุลากร เกิดสุวรรณครูพิเศษสอน(วิทยาศาสตร์)

หมวดภาษาไทย

นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยครูผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย
นางสาวศศิกาญจน์ ใยหวังครูผู้ช่วย(ภาษาไทย)

หมวดคณิตศาสตร์

นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวชลธิชา ชูช่วยครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)

หมวดสังคมศึกษา

นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)

หมวดดนตรี

นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1(ดนตรีสากล)