หมวดพลานามัย

นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย
นางวาสนา สิทธิแก้ว ครู(พลานามัย)

หมวดภาษาอังกฤษ

นางอ้อมใจ ทองยศ รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)

หมวดวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์)
นายบุลากร เกิดสุวรรณครูจ้างสอน(วิทยาศาสตร์)

หมวดภาษาไทย

นายธานีวัฒน์ บุญโต  ครูหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย
นางสิริวรรณ วินัยพานิชครู(ภาษาไทย)
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยครูผู้ช่วย(ภาษาไทย)

หมวดคณิตศาสตร์

นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวชลธิชา ชูช่วยครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)

หมวดสังคมศึกษา

นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)
นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข์ครูจ้างสอน(สังคมศึกษา)

หมวดดนตรี

นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1(ดนตรีสากล)