สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลหัวหน้าวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ปริญญาตรี)
นายชัยพร คล้ายกมลอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายคมสันต์ เงินอยู่ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายฒนิจ ด้วงอ่ำอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นางอ้อมใจ ทองยศ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายธานีวัฒน์ บุญโต อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายทศพร เตชะนาอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายณัฐวุฒิ อินอ่อนอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายกวีศักดิ์ แป้นขาวอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์