สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลหัวหน้าวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ปริญญาตรี)
นายฒนิจ ด้วงอ่ำอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นางอ้อมใจ ทองยศ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายทศพร เตชะนาอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นายณัฐวุฒิ อินอ่อนอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยียานยนต์