สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

นายฉัตรชัย โกสุมหัวหน้าวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)
นางรัตนา ลีลาชัยอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์
นายธวัช พรมมาศ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวสุทิน นกพุ่ม อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
นางปานฤทัย โกสุมอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ร้อยตรีเกชา อยู่แก้ว อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์