นางขนิษฐา รอดพงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
างสาวศุภมาศ ชะเอมรองหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นายภาณุพงศ์ สนเผือกครูพิเศษสอน