นางขนิษฐา รอดพงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
างสาวศุภมาศ ชะเอมครูช่วย
นายภาณุพงศ์ สนเผือกครูพิเศษสอน