นางขนิษฐา รอดพงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
างสาวจงรักษ์ สุขคำเมืองครู