นางสาวอาภา เทพรัตน์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวญาณภัทร ธนานันท์รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสุกฤตา พิมพ์จันทร์ครู
นางสาวอรณิชชา บำรุงสุขครูผู้ช่วย
นางสาวอรณี ภารพันธ์ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฎฐณิชา ภู่เล็กครูพิเศษสอน