นางสาวอาภา เทพรัตน์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสุกฤตา พิมพ์จันทร์รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอรณิชชา บำรุงสุขครูผู้ช่วย
นางสาวอรณี ภารพันธ์ครูผู้ช่วย
นางสาวญาณภัทร ธนานันท์ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฎฐณิชา ภู่เล็กครูพิเศษสอน