นายปรัชญา เยาวลักษณ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชุมพล สุระดม  รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรครู
นายจิตรกร มะเมียเมืองครู
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ครู
ว่าที่ร้อยตรีนภัทร จงใจภักดิ์ครูผู้ช่วย
นางสาวปณิตา เวียงทองครูผู้ช่วย
นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูลครูผู้ช่วย
นางสาวอรอุมา เขื่องสถุ่งครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์ครูผู้ช่วย
นายวชิระ แก้วเกษการณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นางสาวปวีณ์ฉัตร เจริญรัตน์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายภากร พุ่มสดครูพิเศษสอน
นายปฏิภาณ เพียรธัญกรณ์ครูพิเศษสอน