นายปรัชญา เยาวลักษณ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชุมพล สุระดม  รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรครู
นายจิตรกร มะเมียเมืองครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีนภัทร จงใจภักดิ์ครูผู้ช่วย
นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูลครูผู้ช่วย
นางสาวปณิตา เวียงทองครูผู้ช่วย
นางสาวอรอุมา เขื่องสถุ่งครูผู้ช่วย
นายวชิระ แก้วเกษการณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นางสาวปวีณ์ฉัตร เจริญรัตน์ครูพิเศษสอน
นายปฏิภาณ เพียรธัญกรณ์ครูพิเศษสอน
นายภากร พุ่มสดครูพิเศษสอน