นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลีหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางอ้อมใจ ทองยศ รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นางวาสนา สิทธิแก้ว ครู(พลานามัย)
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ ครู(วิทยาศาสตร์)
นางสาวสิริวรรณ วินัยพานิชครู(ภาษาไทย)
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์)
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวชลธิชา ชูช่วยครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยครูผู้ช่วย(ภาษาไทย)
นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1(ดนตรีสากล)
นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข์ครูพิเศษสอน(สังคมศึกษา)
นายบุลากร เกิดสุวรรณครูพิเศษสอน(วิทยาศาสตร์)
นายณัฐพล แก้วผลึกครูพิเศษสอน(พลานามัย)