นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลีหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางวาสนา สิทธิแก้ว รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/ครู(พลานามัย)
นางอ้อมใจ ทองยศ ครู(ภาษาอังกฤษ)
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ ครู(วิทยาศาสตร์)
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์)
นางสาวชลธิชา ชูช่วยครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยครูผู้ช่วย(ภาษาไทย)
นางสาวศศิกาญจน์ ใยหวังครูผู้ช่วย(ภาษาไทย)
นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1(ดนตรีสากล)
นายบุลากร เกิดสุวรรณครูพิเศษสอน(วิทยาศาสตร์)
นายณัฐพล แก้วผลึกครูพิเศษสอน(พลานามัย)