นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลานามัย)
นางอ้อมใจ ทองยศ รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นายธานีวัฒน์ บุญโต ครู(ภาษาไทย)
นางวาสนา สิทธิแก้ว ครู(พลานามัย)
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ ครู(วิทยาศาสตร์)
นางสาวสิริวรรณ วินัยพานิชครู(ภาษาไทย)
นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี ครู(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์)
นายคม ภู่ยงยุทธครูสอนภาษาจีน ส1(ดนตรีสากล)
นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข์ครูพิเศษสอน(สังคมศึกษา)
นายบุลากร เกิดสุวรรณครูพิเศษสอน(วิทยาศาสตร์)