นายฒนิจ ด้วงอ่ำหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมชาย สมัครเขตรการรองหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลครู
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยครู
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ครู
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดครู
นายกวิน เพิ่มทวีครูผู้ช่วย
นายบัญชา  อุงคุนาครูผู้ช่วย
นายมงคลชัย  จิตรสมัยครูผู้ช่วย
นายยุทธนง พรมบุตรพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายภาณุวัตร พูนขวัญครูพิเศษสอน
นายโย สุวรรณโยธีครูพิเศษสอน
นายอภิชัย สิงห์เวียงครูพิเศษสอน