นายทิวา มาพระลับ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายปรีชา นิลสนธิรองหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายอดิสร มณีรอดพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
นายวรานนท์ ปัจฉิมครูพิเศษสอน