นายชัยวุฒ ขันอาสา หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
นายเด่นศิริ กาสีวงค์รองหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
นายชุติพนธ์ มะฤทธิ์ ครู
นายเพทาย บัวงาม ครู
นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส์ ครู