วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. ผลิตแรงงานระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเทคโนโลยี คุณภาพตรงตามความตองการ

  2. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ให้ทันสมัย

  4. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ

  5. สร้างระบบเครือข่ายและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

  6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี

ปรัชญา

“เลิศคุณธรรม ล้ำวิชา”

เลิศคุณธรรม ล้ำวิชา คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินงานบริหาร วิทยาลัยตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เอกลักษณ์

ใส่ใจการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์

สุภาพ รอบคอบ รับผิดชอบ ทํางานเปนทีม