ประวัติวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตั้งอยูเลขที่ 58 หมูที่ 2 ถนนวงศาโรจน ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี มีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร 1 งาน 12 ตารางวา ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ผานมาดังนี้

 • พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างไม้ปากกะบาด

 • พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างไม้อุทัยธานี ได้เปิดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้น คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • พ.ศ. 2501 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างอุทัยธานี

 • พ.ศ. 2503 เปิดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นถึงอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง ต่อมาในปี การศึกษา 2508 ได้เปลี่ยนเป็น แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • พ.ศ. 2517 เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พ.ศ. 2520 เปิดสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอน แผนกวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิคอุทัยธานี

 • พ.ศ. 2523 เปิดสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พ.ศ. 2524 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 • พ.ศ. 2527 เปิดสอน แผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พ.ศ. 2528 เปิดสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พ.ศ. 2534 เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

 • พ.ศ. 2538 เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ และ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระบบทวิภาคี (DVT) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ

 • พ.ศ. 2540 เปิดสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พ.ศ. 2541 รับนักศึกษาที่จบจาก ม.6 ศึกษาต่อในระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • พ.ศ. 2542 เปิดสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พ.ศ. 2544 เปิดสอน สาขาเครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

 • พ.ศ. 2559 เปิดสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

 • พ.ศ. 2560 เปิดสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ปีกาศึกษา 2563