ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน