ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายกวิน เพิ่มทวีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางจิรา ผายะวัฒน์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายศุภรัตน์ ขวดแก้วงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวปวีณ์ฉัตร เจริญรัตน์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวณัฎฐณิชา ภู่เล็กงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายวรานนท์ ปัจฉิมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน