ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลีผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวสุพรรษา ระย้าชมภูจนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน