นายทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสิริวรรณ วินัยพานิชหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณ จนท.งานวัดผลและประเมินผล