ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณ จนท.งานวัดผลและประเมินผล