ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายสุชาติ โสพัฒน์ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นายปิติชัย บุญชื่นผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นายจิรายุ จรแจ่มผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปณิตา เวียงทองผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวชลธิชา ชูช่วยผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นายอภิชัย สิงห์เวียงผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณ จนท.งานวัดผลและประเมินผล