นายทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดร.สราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิทักษ์ จันทร์แย้มหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสิริวรรณ วินัยพานิชผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล    
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณ จนท.งานวัดผลและประเมินผล