ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
ดร.สราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 นางสาวณัฐิกานติ์ พานิชจนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องอินเตอร์เน็ต)