ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน
นายธณกร สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน