ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
ดร.สราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายธณกร สถิตย์พงษ์จนท.งานสื่อการเรียนการสอน