ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ ร.ต. ไพศาล สินธุ์พูลหัวหน้างานอาชีวทวิภาคี
นายธวัช พรมมาศ ผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายชุมพล ตามพหัตถิ์ ผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายชุติพนธ์ มะฤทธิ์  ผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นางน้ำเพชร พรมมาศผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายปิติชัย บุญชื่นผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายกวิน เพิ่มทวีผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นางสาวญาณภัทร ธนานันท์ผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์ผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายยุทธนง พรมบุตรผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นายอภิชัย สิงห์เวียงผู้ช่วยงานอาชีวทวิภาคี
นางสาวปนัดดา คำพรจนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี