ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
ดร.สราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ ร.ต. ไพศาล สินธุ์พูลหัวหน้างานอาชีวทวิภาคี    
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธวัช พรมมาศจนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี