ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ ร.ต. ไพศาล สินธุ์พูลหัวหน้างานอาชีวทวิภาคี    
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี