ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์สุทธิหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายฒนิจ ด้วงอ่ำหัวหน้าแผนกวิชาชางยนต์
นายพรชัย ทองฤทธิ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายชัยวุฒ ขันอาสาหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายปรัญญา เยาวลักษณ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางรัตนา ลีลาชัยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายทิวา มาพระลับ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นางสาวอาภา เทพรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางขนิษฐา รอดพงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลีหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธาตรี แข็งกสิกรณ์หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลหัวหน้าวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ปริญญาตรี)
นายฉัตรชัย โกสุมหัวหน้าวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)