ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
ดร.สราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายบุลากร เกิดสุวรรณหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์