ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
นายบุลากร เกิดสุวรรณผู้ช่วยงานงานสวนพฤกษศาสตร์