ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายบุลากร เกิดสุวรรณหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์