งานสวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้