ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข์หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน