ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข์หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน