ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายบุลากร เกิดสุวรรณผู้ช่วยงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน