งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

  2. จัดทำแปลงสาธิตขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

  3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย