ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวทัศดา สืบช่างศิลป์จนท.งานความร่วมมือ