ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.พรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานประกันฯ