ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายบุลากร เกิดสุวรรณผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายณัฐพล แก้วผลึกผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.พรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา