ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ ผู้ช่วยงานประกันฯ
นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันจนท.งานประกันฯ
นายบุลากร เกิดสุวรรณจนท.งานประกันฯ
น.ส.ฉัตรนภา กลิ่นสังข์จนท.งานประกันฯ
น.ส.พรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานประกันฯ