ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสุทิน นกพุ่ม หัวหน้างานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์ผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์ผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นายนนทพัธ์ เสริมสุขต่อจนท.งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ