ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์หัวหน้างานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ ผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ)
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ(ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะ)
นายภาณุพงศ์ สนเผือกผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ(ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะ)
นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันผู้ช่วยงานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ(ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะ)
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ