ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์หัวหน้างานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ