ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต. เกชา อยู่แก้วหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวอาภา เทพรัตน์ผู้ช่วยงานวิจัยฯ
นายเพทาย บัวงาม จนท.งานวิจัยฯ
นายธวัช พรมมาศจนท.งานวิจัยฯ
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์จนท.งานวิจัยฯ
นายนนทพัทธ์ เสริมสุขต่อจนท.งานวิจัยฯ
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยฯ