ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ว่าที่ ร.ต. เกชา อยู่แก้วหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายเพทาย บัวงาม ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายจิรายุ จรแจ่มผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมละออจนท.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์