ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางอ้อมใจ ทองยศหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ