ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางอ้อมใจ ทองยศหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ