ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางอ้อมใจ ทองยศหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวชลธิชา ชูช่วยผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวศศิกาญจน์ ใยหวังผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางวิลาสินี อยู่ดีจนท.งานวางแผนและงบประมาณ