ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสรณัฐ พรมมาหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ