ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายฉัตรชัย โกสุม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ว่าที่ร.ต.เกชา อยู่แก้วจนท.งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวภิญญาพัชรญ์ ดีวันจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายบุญชู สงวนศักดิ์จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ