ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสรณัฐ พรมมาหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางน้ำเพชร พรมมาศผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกวินพัฒน์ สถิตย์พงษ์จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ