ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางศันสนีย์ เหมพิจิตรจนท.งานบุคลากร