ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางศันสนีย์ เหมพิจิตรจนท.งานบุคลากร
นายณัฐพล แก้วผลึกจนท. บุคลากร