ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสลี 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวปณิตา เวียงทองผู้ช่วยงานบุคลากร
นายจิรายุ จรแจ่มผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวชลธิชา ชูช่วยผู้ช่วยงานบุคลากร
นางศันสนีย์ เหมพิจิตรจนท.งานบุคลากร