ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
น.ส.อรรถพร มากสุริวงษ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
น.ส.สุรัติ โนวิชัยจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นายปิยะ กุดแยงจนท.งานบริหารงานทั่วไป
นายวิชัย เจนทันจนท.งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)