ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจิตรกร มะเมียเมืองหัวหน้างานพัสดุ
น.ส.พรพิทย์ ทวีการไถจนท.งานพัสดุ
น.ส.ปัญญา ศรีลำใยจนท.งานพัสดุ

นายวัง ฤกษ์ดี

พนักงานขับรถ