ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจิตรกร มะเมียเมืองหัวหน้างานพัสดุ
นายศุภรัตน์ ขวดแก้วผู้ช่วยงานพัสดุ
นายอนุรักษ์ หม่องนันผู้ช่วยงานพัสดุ
นายจิรายุ จรแจ่มผู้ช่วยงานพัสดุ
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยผู้ช่วยงานพัสดุ (งานยานยนต์)
ว่างจนท.งานพัสดุ
นางสาวณัฐวรรณ มังกรทองจนท.งานพัสดุ

นายวัง ฤกษ์ดี

พนักงานขับรถ