ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเพทาย บัวงาม ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายชัยชาญ มั่นปานผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูลผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายอนุรักษ์ หม่องนันผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ว่าที่ร้อยตรีนภัทร จงใจภักดิ์ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวปณิตา เวียงทองผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายมณฑล นาคสุข ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายวรานนท์ ปัจฉิมผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายศุภณัฐ สุคันธตูลผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายณัฐพล แก้วผลึกผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายภากร พุ่มสดผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
น.ส.ชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นางจงรักษ์ โพธิ์ทองนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นางสุนทร มิคะมาศยามรักษาการณ์ 
นายประชิน โพธิ์ทองยามรักษาความปลอดภัย
นายมงคล แก้วธัญกิจยามรักษาความปลอดภัย