ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นางสุนัน เทพพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายณัฐพล แก้วผลึกจนท.งานอาคารสถานที
นายสมพงษ์ จันทร์พงษ์นักการภารโรง
นายอุทัย มนัสตรงนักการภารโรง
นายอำนาจ จันทร์ทีนักการภารโรง
นายวิโรจน์ กระจ่างนักการภารโรง
นายมิ่งขวัญ แก้วธัญกิจนักการภารโรง
นางไฉน ศรีพงษ์สุทธิ์นักการภารโรง
น.ส.ชลธิชา ริยะขันนักการภารโรง
นางณฐมน นุ่มโตนักการภารโรง
นางจิดาภา นาคพูลนักการภารโรง
นางสาวสมจิตต์ แม่นศรนักการภารโรง
นางจงรักษ์ โพธิ์ทองนักการภารโรง
นายมงคล แก้วธัญกิจนักการภารโรง
นายสมควร สอาดนักการภารโรง
นายประชิน โพธิ์ทองยามรักษาการณ์ 
นางสุนทร มิคะมาศยามรักษาการณ์ 
นายวัง ฤกษ์ดีพนักงานขับรถ
นายยุธนา ศีละพงษ์พนักงานขับรถ