ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอรณิชชา บำรุงสุขหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายประภาส ทาไลผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายบัญชา  อุงคุนาผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายฐานันดร กงไกรผู้ช่วยงาน (หัวหน้างานลูกเสือ)
นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส์ ผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายเพทาย บัวงาม ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)

นายสรณัฐ พรมมาผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายปิติชัย บุญชื่นผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายสุชาติ โสพัฒน์ผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายอนุรักษ์ หม่องนันผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายจิรายุ จรแจ่มผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายภาณุวัตร พูนขวัญผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายภากร พุ่มสดผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ)
นายโย สุวรรณโยธีผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)/หัวหน้างาน(To Be Number One)
นายวชิระ แก้วเกษการณ์ผู้ช่วยงาน (To Be Number One)
นายปฏิภาณ เพียรธัญกรณ์ผู้ช่วยงาน (To Be Number One)
นายอภิชัย สิงห์เวียงผู้ช่วยงาน (กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรม อวท.)
นายพีรพัฒน์ พรมแตงผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นางสาวอรอุมา เขื่องสถุ่งผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นางสาวศุภมาศ ชะเอมผู้ช่วยงาน (ครูที่ปรึกษากิจกรรม  อวท.)
นางสาวภิมุตมาตยา จิตบรรจงผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นายชัยชาญ มั่นปานผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์ผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นายชุติพนธ์ มะฤทธิ์  ผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นางสาวสุทิน นกพุ่ม ผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)
นายสมชาย สมัครเขตรการผู้ช่วยงาน (กิจกรรม อวท.)/หัวหน้างาน(นักศึกษาวิชาทหาร)
นายธาตรี แข็งกสิกรณ์ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร)
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ กระแหน่ ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร)
ว่าที่ร้อยตรีนภัทร จงใจภักดิ์ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร)
ว่างจนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา