ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอรณิชชา บำรุงสุขหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสมชาย สมัครเขตรการผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายฐานันดร กงไกรผู้ช่วยงาน (หัวหน้างานลูกเสือ)
นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส์ ผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)
นายคมสันต์ เงินอยู่ ผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)
นายพลวัฒน์ ทองอินทร์ผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)
นายโย สุวรรณโยธีผู้ช่วยงาน (งานลูกเสือ)
นายธาตรี แข็งกสิกรณ์ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร)
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร)
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ผู้ช่วยงาน (To Be Number One)
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร ผู้ช่วยงาน (To Be Number One)
นางวาสนา สิทธิแก้ว ครูผู้ช่วยงาน (กีฬา/นันทนาการ)
นายคม ภู่ยงยุทธผู้ช่วยงาน (กิจกรรมดนตรี)
นางเปรมวดี บุญมาจนท.กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา