ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางพนิดา เงินอยู่จนท. งานครูที่ปรึกษา