ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวชลธิชา ชูช่วยผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล แก้วผลึกผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานครูที่ปรึกษา