ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายคมสันต์ เงินอยู่หัวหน้างานปกครอง
นายชัยชาญ มั่นปานผู้ช่วยงานปกครอง
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดผู้ช่วยงานปกครอง
นายเด่นศิริ กาสีวงค์ผู้ช่วยงานปกครอง
นายสุชาติ โสพัฒน์ผู้ช่วยงานปกครอง
นายปรีชา นิลสนธิผู้ช่วยงานปกครอง
นายจิตรกร มะเมียเมืองผู้ช่วยงานปกครอง
นายธวัช พรมมาศ ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวอรณิชชา บำรุงสุขผู้ช่วยงานปกครอง
นางจิรา ผายะวัฒน์ ผู้ช่วยงานปกครอง
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวรัตติญา เชตพันธ์ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสุมาลี หัตถกรจนท. งานปกครอง