ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธวัช พรมมาศ หัวหน้างานปกครอง
นายชัยชาญ มั่นปานผู้ช่วยงานปกครอง
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดผู้ช่วยงานปกครอง
นายเด่นศิริ กาสีวงค์ผู้ช่วยงานปกครอง
นายปรีชา นิลสนธิผู้ช่วยงานปกครอง
นางจิรา ผายะวัฒน์ ผู้ช่วยงานปกครอง
นายจิตรกร มะเมียเมืองผู้ช่วยงานปกครอง
นายสุชาติ โสพัฒน์ผู้ช่วยงานปกครอง
นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูลผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวอภิปุญญา จันทร์ภาภาสผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวศุภมาศ ชะเอมผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวญาณภัทร ธนานันท์ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสุมาลี หัตถกรจนท. งานปกครอง