ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา