ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัยผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศศิกาญจน์ ใยหวังผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา