ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุษณีย์ จำปาพันธ์จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา