ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุดหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางน้ำเพชร พรมมาศผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายเพทาย บัวงาม ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายนเรศ หมวกทองคำ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายปิติชัย บุญชื่นผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวญาณภัทร ธนานันท์ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายอนุรักษ์ หม่องนันผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวอรณี ภารพันธ์ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายมงคลชัย  จิตรสมัยผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายโย สุวรรณโยธีผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายภากร พุ่มสดผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายภาณุวัตร พูนขวัญผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพนิดา เงินอยุ่จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน